Regulamin

§  1
Zasady ogólne
 
1.1.   Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady działania portalu MedAnkiety.pl, w szczególności zasady uczestnictwa oraz prawa i obowiązki Uczestnika. Regulamin stosuje się wyłącznie do Uczestników.
1.2.   Portal MedAnkiety.pl (dalej „Panel”) jest internetowym panelem umożliwiającym zarejestrowanym członkom (dalej „Uczestnik”) uczestnictwo w badaniach rynkowych.
1.3.   Zasady działania Portalu pozostają w zgodzie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR oraz wymogami Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA).
1.4.   Open Pharma House Wojciech Giza(dalej „OPH”) nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z Usług, o których mowa w § 1 Regulaminu.
1.5.   OPH nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych z odsyłaczy zawartych na stronach internetowych OPH ani także za zawartość innych stron, do których prowadzą odsyłacze zamieszczone na powyższych stronach.
1.6.   Odsyłacze znajdujące się na portalu stanowią jedynie pewne udogodnienie, a ich zamieszczenie na stronie nie oznacza potwierdzenia przez OPH ani też przyjęcia przez OPH jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość takich połączonych stron internetowych. Łączenie się z takimi stronami odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność uczestnika.
1.7.   W trakcie korzystania z Usług, w systemie teleinformatycznym użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies. Warunkiem korzystania z Usług jest umożliwienie instalacji plików cookies.
1.8.   OPH nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią szkodę wynikającą z dostępu i korzystania z stron internetowych OPH oraz zamieszczonych na nich informacji i materiałów.
1.9.   OPH nie ponosi odpowiedzialności za:
a)          problemy w funkcjonowaniu Usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których OPH przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
b)         następstwa korzystania z Usług przez użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c)          utratę danych spowodowaną awarią sprzętu użytkownika, systemu użytkownika lub też innymi okolicznościami niezależnymi od OPH.

  §  2
Zasady uczestnictwa
 
2.1   Uczestnictwo w Panelu jest całkowicie dobrowolne.
2.2   Uczestnikiem Panelu może zostać każda osoba posiadająca dostęp do Internetu, która przejdzie proces rejestracji, zwana dalej „Uczestnikiem”. Do panelu może przystąpić każda osoba posiadająca w dniu rejestracji ukończone 18 lat. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą przystąpić do panelu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego na przystąpienie Uczestnika do panelu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2.3   Rejestracja w Panelu polega na założeniu konta (dalej „konto uczestnika”) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej www.medankiety.pl, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z poz. zm).
2.4   Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Panelu jest przestrzeganie zasad Regulaminu.
2.5   Każda osoba może zarejestrować się tylko jeden raz. Dane podane w formularzu rejestracyjnym muszą być prawdziwe i aktualne.
2.6   Po zakończeniu rejestracji Uczestnikowi przydzielane jest konto („Konto Uczestnika”) i hasło w Panelu. Na Koncie Uczestnika zapisane są wszystkie informacje dotyczące Uczestnika. Uczestnik ma pełny wgląd do swoich danych oraz możliwość ich samodzielnej aktualizacji. Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzania wyłącznie prawdziwych danych pod rygorem usunięcia Konta Uczestnika.
2.7   Uczestnicy otrzymują na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy zaproszenia do udziału w badaniach. Zaproszenie zawiera link do ankiety online oraz link do konta Uczestnika i szczegółowe warunki uczestnictwa (w tym przybliżoną długość ankiety w minutach oraz możliwą do uzyskania liczbę punktów). 2.8   Liczba zaproszeń do udziału w badaniach przesyłana do Uczestników zależy od liczby oraz tematów przeprowadzanych badań.
2.9   Zaproszenie do udziału w badaniach są wysyłane na wskazany w formularzu adres mailowy. Kryteria doboru Uczestników do poszczególnych badań są zmienne. Decyzja o wyborze uczestników do udziału w badaniach należy wyłącznie do OPH. Decyzja podejmowana jest każdorazowo na podstawie jednolitych kryteriów dobieranych w oparciu o metodologię badań rynku oraz zasad prowadzenia badań.
2.10         Zaproszenia do udziału w badaniach są wysyłane do Uczestników spełniających określone kryteria na podstawie informacji podanych w formularzu rejestracyjnym oraz w ankietach profilujących dostępnych dla Uczestników Panelu. 2.11         Uczestnik zobowiązany jest do udzielania prawdziwych i rzetelnych odpowiedzi na pytania ankiety. Wpisywanie przypadkowych znaków, udzielanie odpowiedzi w sposób zautomatyzowany w czasie nierealnym dla rzetelnego udzielenia odpowiedzi traktowane będzie jako udzielanie odpowiedzi nierzetelnych i niezgodnych z prawdą. Takie zachowanie stanowi naruszenie zasad Regulaminu.
2.12         Branie udziału w badaniach nie jest obowiązkowe. Uczestnik ma prawo zdecydować, czy chce wziąć udział w ankiecie, do której dostał zaproszenie.
2.13         Zakazane jest pobieranie, kopiowanie i wykorzystywanie zawartości Panelu: baz danych i treści udostępnionych w Panelu i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości bez zgody właściciela MedAnkiety.pl.
2.14         Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w panelu objęte są ochroną prawa autorskiego na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 
§  3
Zasady przyznawania i odejmowania punktów oraz wymiany punktów
 
3.1   Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do badania (otrzymają zaproszenie) i odpowiedzą na wszystkie pytania ankiety w określonym terminie, wypełnią ankietę rzetelnie i zgodnie z prawdą, mogą otrzymać punkty (jeśli udział w ankiecie jest punktowany), których liczba zależy od długości ankiety. W szczególnych przypadkach Uczestnicy otrzymują inną formę gratyfikacji, która jest określana w zaproszeniu do wzięcia udziału w badaniu.
3.2   Punkty za wypełnioną ankietę są naliczane na Konto Uczestnika automatycznie po zakończeniu badania.
3.3   Uczestnik może zgłosić żądanie wymiany punktów na wynagrodzenie pieniężne i wypłaty wynagrodzenia w formie przelewu na konto bankowe podane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
3.4   Wynagrodzenie pieniężne brutto przelewane jest na rachunek bankowy Uczestnika w terminie 45 dni od daty zgłoszenia żądania jego wypłaty poprzez odpowiedni formularz znajdujący się na Koncie Uczestnika.
3.5   Punkty przeliczane są na wynagrodzenie pieniężne wg przelicznika 10 groszy to 1 punkt.
3.6   Uczestnik może zgłosić żądanie wymiany punktów na wynagrodzenie pieniężne tylko wówczas, gdy liczba punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika wynosi co najmniej 500 punktów.
3.7   Punkty zebrane przez Uczestników na koncie Uczestnika wygasają po upływie 36 miesięcy od ich przyznania Uczestnikowi ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na wynagrodzenie pieniężne zgodnie z zasadami Regulaminu. Po upływie powyższego terminu punkty, które nie zostały wymienione na wynagrodzenie pieniężne zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność i będą odjęte z Konta Uczestnika.
3.8   Uczestnik może w każdej chwili sprawdzić stan zgromadzonych punktów, logując się na swoje Konto Uczestnika.
3.9   Uczestnik, który rozpoczął wypełnianie ankiety, ale nie został zakwalifikowany do dalszej części badania nie otrzymuje punktów.
 
§  4
Rezygnacja z uczestnictwa
 
4.1   Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w panelu.
4.2   W przypadku rezygnacji Uczestnik może dokonać wymiany zgromadzonych na swoim koncie punktów na wynagrodzenie pieniężne na zasadach określonych w §3.
4.3   W przypadku niepoinformowania OPH przez Uczestnika o chęci dokonania wymiany, zgromadzone punkty na koncie Uczestnika wygasają.
4.4   W przypadku rezygnacji dane Uczestnika są usuwane z bazy panelu.
 
§  5
Usunięcie konta

5.1. Konto Uczestnika, który zrezygnował z uczestnictwa w panelu zostaje usunięte, jednakże Uczestnik zachowuje prawo do wymiany punktów na wynagrodzenie na zasadach określonych w § 4.
5.2. OPH zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Uczestnika w przypadku:
a)      niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu,
b)     naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu,
c)      posiadania przez Uczestnika wielu Kont,
d)     udzielenia nieprawdziwych odpowiedzi w formularzu rejestracyjnym lub ankietach,
e)     udzielenia bezużytecznych odpowiedzi w ankietach (przypadkowych ciągów znaków, udzielanie odpowiedzi w sposób zautomatyzowany w czasie nierealnym dla rzetelnego udzielenia odpowiedzi),
f)       używania zautomatyzowanych mechanizmów do wprowadzania odpowiedzi,
g)      niezalogowania się Uczestnika w terminie 360 dni od ostatniego logowania oraz nieuaktualnienia danych na Koncie Użytkownika, w szczególności adresu poczty elektronicznej;
h)     nieuzupełnienia czterech ankiet, do udziału w których Uczestnik otrzymał zaproszenie, w ciągu roku kalendarzowego,
5.3. Uczestnik, którego Konto zostało usunięte, traci prawo do wymiany zgromadzonych na nim punktów na wynagrodzenie z zastrzeżeniem §5 pkt 5.4.
5.4. W przypadku usunięcia konta na skutek niewyrażenia zgody na zmiany w regulaminie Uczestnik ma prawo w terminie 60 dni od daty otrzymania informacji zgodnie z §5 pkt 5.5., żądać wymiany zgromadzonych przez niego punktów na wynagrodzenie. Jeżeli w tym terminie Uczestnik nie skorzysta z tego prawa, zgromadzone punkty wygasają.
 
§  6
Poufność
 
6.1   OPH zobowiązuje się do zachowania poufności względem uzyskiwanych odpowiedzi.
6.2   Na Adres Poczty Elektronicznej będą przesyłane jedynie Zaproszenia do udziału w Ankiecie oraz informacje bezpośrednio związane z Panelem.
6.3   Uczestnik zobowiązany jest do zachowania w poufności, szczególnie w zakresie tematyki Ankiet oraz treści kwestionariusza Ankiet, a także udzielonych przez Uczestnika odpowiedzi.
6.4   Zabronione jest kopiowanie, przesyłanie i/lub upublicznianie Ankiet lub zbiorowe wypełnianie Ankiet.
 
§  7
Dane osobowe
 
7.1   Uczestnik wyraża zgodę w formie dobrowolnego oświadczenia woli (poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu), na udostępnienie OPH danych (w tym danych osobowych), oraz na przetwarzanie ich przez OPH. Dane przekazane Organizatorowi są wykorzystywane jedynie w celu sporządzenia zestawień statystycznych i tylko w takiej formie będą przekazywane klientom Panelu, oraz w celu kontaktu OPH z Uczestnikiem lub w celu realizacji uprawnień Uczestnika wynikających z udziału w panelu. OPH może przetwarzać dane Uczestnika gdy jest to niezbędne dla wypełnienia jego prawnie usprawiedliwionych celów.
7.2   Wszelkie powierzone OPH informacje o charakterze poufnym są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
7.3   Administratorem danych osobowych jest Open Pharma House Wojciech Giza.
7.4   OPH przetwarza dane osobowe na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami). Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu oraz czas trwania Panelu. Po upływie tego okresu zostaną one zniszczone.
7.5   Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
 
§  8
Postanowienia końcowe
 
8.1   Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Panelu.
8.2   Regulamin stanowi wyłączny dokument określający zasady uczestnictwa w panelu Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
8.3   OPH zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania, ulepszenia Panelu bądź wprowadzenia nowych opcji. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną publicznie ogłoszone na stronie internetowej Panelu, w terminie 7 dni przed dniem ich wejścia w życie.
8.4   Po ogłoszeniu informacji o zmianach w Regulaminie, Uczestnik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie uczestnika do konta po ogłoszeniu o zmianach, o którym mowa w pkt. 8.3 powyżej, stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Uczestnika.
8.5   W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Uczestnik powinien powstrzymać się od zalogowania do Konta w Panelu i niezwłocznie powiadomić OPH o rezygnacji z uczestnictwa w Panelu.
8.6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 25 maja 2017 r.
 
§  9
Reklamacje
 
9.1   Wszelkie reklamacje, w szczególności dotyczące uznania wadliwości Ankiet, Uczestnik składa w formie wiadomości przesyłanej pocztą elektroniczną na adres Organizatora kontakt@medankiety.pl lub pisemnie na adres Open Pharma House Domaniewska 47 lok.10 02-672 Warszawa.
9.2   Reklamacja powinna zawierać: tytuł "Reklamacja " imię, nazwisko Uczestnika, adres i adres e-mail, pod którym zarejestrowano konto w Panelu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
9.3   Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez OPH niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia reklamacji.
9.4   Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez OPH.