Regulamin

§  1
Zasady ogólne
 
1.1.   Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady działania portalu MedAnkiety.pl, w szczególności zasady uczestnictwa oraz prawa i obowiązki Uczestnika. Regulamin stosuje się wyłącznie do Uczestników.
1.2.   Portal MedAnkiety.pl (dalej „Panel”) jest internetowym panelem umożliwiającym zarejestrowanym członkom (dalej „Uczestnik”) uczestnictwo w badaniach rynkowych.
1.3.   Zasady działania Portalu pozostają w zgodzie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR oraz wymogami Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA).
1.4.   Open Pharma House Wojciech Giza(dalej „OPH”) nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z Usług, o których mowa w § 1 Regulaminu.
1.5.   OPH nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych z odsyłaczy zawartych na stronach internetowych OPH ani także za zawartość innych stron, do których prowadzą odsyłacze zamieszczone na powyższych stronach.
1.6.   Odsyłacze znajdujące się na portalu stanowią jedynie pewne udogodnienie, a ich zamieszczenie na stronie nie oznacza potwierdzenia przez OPH ani też przyjęcia przez OPH jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość takich połączonych stron internetowych. Łączenie się z takimi stronami odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność uczestnika.
1.7.   W trakcie korzystania z Usług, w systemie teleinformatycznym użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies. Warunkiem korzystania z Usług jest umożliwienie instalacji plików cookies.
1.8.   OPH nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią szkodę wynikającą z dostępu i korzystania z stron internetowych OPH oraz zamieszczonych na nich informacji i materiałów.
1.9.   OPH nie ponosi odpowiedzialności za:
a)          problemy w funkcjonowaniu Usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których OPH przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
b)         następstwa korzystania z Usług przez użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c)          utratę danych spowodowaną awarią sprzętu użytkownika, systemu użytkownika lub też innymi okolicznościami niezależnymi od OPH.

  §  2
Zasady uczestnictwa
 
2.1   Uczestnictwo w Panelu jest całkowicie dobrowolne.
2.2   Uczestnikiem Panelu może zostać każda osoba posiadająca dostęp do Internetu, która przejdzie proces rejestracji, zwana dalej „Uczestnikiem”. Do panelu może przystąpić każda osoba posiadająca w dniu rejestracji ukończone 18 lat. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą przystąpić do panelu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego na przystąpienie Uczestnika do panelu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2.3   Rejestracja w Panelu polega na założeniu konta (dalej „konto uczestnika”) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej www.medankiety.pl, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z poz. zm).
2.4   Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Panelu jest przestrzeganie zasad Regulaminu.
2.5   Każda osoba może zarejestrować się tylko jeden raz. Dane podane w formularzu rejestracyjnym muszą być prawdziwe i aktualne.
2.6   Po zakończeniu rejestracji Uczestnikowi przydzielane jest konto („Konto Uczestnika”) i hasło w Panelu. Na Koncie Uczestnika zapisane są wszystkie informacje dotyczące Uczestnika. Uczestnik ma pełny wgląd do swoich danych oraz możliwość ich samodzielnej aktualizacji. Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzania wyłącznie prawdziwych danych pod rygorem usunięcia Konta Uczestnika.
2.7   Uczestnicy otrzymują na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy zaproszenia do udziału w badaniach. Zaproszenie zawiera link do ankiety online oraz link do konta Uczestnika i szczegółowe warunki uczestnictwa (w tym przybliżoną długość ankiety w minutach oraz możliwą do uzyskania liczbę punktów). 2.8   Liczba zaproszeń do udziału w badaniach przesyłana do Uczestników zależy od liczby oraz tematów przeprowadzanych badań.
2.9   Zaproszenie do udziału w badaniach są wysyłane na wskazany w formularzu adres mailowy. Kryteria doboru Uczestników do poszczególnych badań są zmienne. Decyzja o wyborze uczestników do udziału w badaniach należy wyłącznie do OPH. Decyzja podejmowana jest każdorazowo na podstawie jednolitych kryteriów dobieranych w oparciu o metodologię badań rynku oraz zasad prowadzenia badań.
2.10         Zaproszenia do udziału w badaniach są wysyłane do Uczestników spełniających określone kryteria na podstawie informacji podanych w formularzu rejestracyjnym oraz w ankietach profilujących dostępnych dla Uczestników Panelu. 2.11         Uczestnik zobowiązany jest do udzielania prawdziwych i rzetelnych odpowiedzi na pytania ankiety. Wpisywanie przypadkowych znaków, udzielanie odpowiedzi w sposób zautomatyzowany w czasie nierealnym dla rzetelnego udzielenia odpowiedzi traktowane będzie jako udzielanie odpowiedzi nierzetelnych i niezgodnych z prawdą. Takie zachowanie stanowi naruszenie zasad Regulaminu.
2.12         Branie udziału w badaniach nie jest obowiązkowe. Uczestnik ma prawo zdecydować, czy chce wziąć udział w ankiecie, do której dostał zaproszenie.
2.13         Zakazane jest pobieranie, kopiowanie i wykorzystywanie zawartości Panelu: baz danych i treści udostępnionych w Panelu i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości bez zgody właściciela MedAnkiety.pl.
2.14         Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w panelu objęte są ochroną prawa autorskiego na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 
§  3
Zasady przyznawania i odejmowania punktów oraz wymiany punktów
 
3.1   Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do badania (otrzymają zaproszenie) i odpowiedzą na wszystkie pytania ankiety w określonym terminie, wypełnią ankietę rzetelnie i zgodnie z prawdą, mogą otrzymać punkty (jeśli udział w ankiecie jest punktowany), których liczba zależy od długości ankiety. W szczególnych przypadkach Uczestnicy otrzymują inną formę gratyfikacji, która jest określana w zaproszeniu do wzięcia udziału w badaniu.
3.2   Punkty za wypełnioną ankietę są naliczane na Konto Uczestnika automatycznie po zakończeniu badania.
3.3   Uczestnik może zgłosić żądanie wymiany punktów na wynagrodzenie pieniężne i wypłaty wynagrodzenia w formie przelewu na konto bankowe podane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
3.4   Wynagrodzenie pieniężne brutto przelewane jest na rachunek bankowy Uczestnika w terminie 45 dni od daty zgłoszenia żądania jego wypłaty poprzez odpowiedni formularz znajdujący się na Koncie Uczestnika.
3.5   Punkty przeliczane są na wynagrodzenie pieniężne wg przelicznika 10 groszy to 1 punkt.
3.6   Uczestnik może zgłosić żądanie wymiany punktów na wynagrodzenie pieniężne tylko wówczas, gdy liczba punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika wynosi co najmniej 500 punktów.
3.7   Punkty zebrane przez Uczestników na koncie Uczestnika wygasają po upływie 36 miesięcy od ich przyznania Uczestnikowi ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na wynagrodzenie pieniężne zgodnie z zasadami Regulaminu. Po upływie powyższego terminu punkty, które nie zostały wymienione na wynagrodzenie pieniężne zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność i będą odjęte z Konta Uczestnika.
3.8   Uczestnik może w każdej chwili sprawdzić stan zgromadzonych punktów, logując się na swoje Konto Uczestnika.
3.9   Uczestnik, który rozpoczął wypełnianie ankiety, ale nie został zakwalifikowany do dalszej części badania nie otrzymuje punktów.
 
§  4
Rezygnacja z uczestnictwa
 
4.1   Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w panelu.
4.2   W przypadku rezygnacji Uczestnik może dokonać wymiany zgromadzonych na swoim koncie punktów na wynagrodzenie pieniężne na zasadach określonych w §3.
4.3   W przypadku niepoinformowania OPH przez Uczestnika o chęci dokonania wymiany, zgromadzone punkty na koncie Uczestnika wygasają.
4.4   W przypadku rezygnacji dane Uczestnika są usuwane z bazy panelu.
 
§  5
Usunięcie konta

5.1. Konto Uczestnika, który zrezygnował z uczestnictwa w panelu zostaje usunięte, jednakże Uczestnik zachowuje prawo do wymiany punktów na wynagrodzenie na zasadach określonych w § 4.
5.2. OPH zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Uczestnika w przypadku:
a)      niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu,
b)     naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu,
c)      posiadania przez Uczestnika wielu Kont,
d)     udzielenia nieprawdziwych odpowiedzi w formularzu rejestracyjnym lub ankietach,
e)     udzielenia bezużytecznych odpowiedzi w ankietach (przypadkowych ciągów znaków, udzielanie odpowiedzi w sposób zautomatyzowany w czasie nierealnym dla rzetelnego udzielenia odpowiedzi),
f)       używania zautomatyzowanych mechanizmów do wprowadzania odpowiedzi,
g)      niezalogowania się Uczestnika w terminie 360 dni od ostatniego logowania oraz nieuaktualnienia danych na Koncie Użytkownika, w szczególności adresu poczty elektronicznej;
h)     nieuzupełnienia czterech ankiet, do udziału w których Uczestnik otrzymał zaproszenie, w ciągu roku kalendarzowego,
5.3. Uczestnik, którego Konto zostało usunięte, traci prawo do wymiany zgromadzonych na nim punktów na wynagrodzenie z zastrzeżeniem §5 pkt 5.4.
5.4. W przypadku usunięcia konta na skutek niewyrażenia zgody na zmiany w regulaminie Uczestnik ma prawo w terminie 60 dni od daty otrzymania informacji zgodnie z §5 pkt 5.5., żądać wymiany zgromadzonych przez niego punktów na wynagrodzenie. Jeżeli w tym terminie Uczestnik nie skorzysta z tego prawa, zgromadzone punkty wygasają.
 
§  6
Poufność
 
6.1   OPH zobowiązuje się do zachowania poufności względem uzyskiwanych odpowiedzi.
6.2   Na Adres Poczty Elektronicznej będą przesyłane jedynie Zaproszenia do udziału w Ankiecie oraz informacje bezpośrednio związane z Panelem.
6.3   Uczestnik zobowiązany jest do zachowania w poufności, szczególnie w zakresie tematyki Ankiet oraz treści kwestionariusza Ankiet, a także udzielonych przez Uczestnika odpowiedzi.
6.4   Zabronione jest kopiowanie, przesyłanie i/lub upublicznianie Ankiet lub zbiorowe wypełnianie Ankiet.
 
§  7
Dane osobowe
 
Adresatami niniejszego dokumentu są osoby uczestniczące w badaniach rynku i opinii publicznej przeprowadzanych przez Open Pharma House Wojciech Giza z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 47 lok. 10 (dalej „Respondenci” lub w liczbie pojedynczej „Respondent”). I. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć Administratorem danych osobowych Respondentów jest Open Pharma House Wojciech Giza, zwana w dalszej części niniejszego dokumentu Administratorem Danych. Administrator Danych wykorzystuje dane osobowe Respondentów wyłącznie w związku z ich uczestnictwem w przeprowadzanych przez niego badaniach rynku i opinii publicznej (dalej „Badania” lub w liczbie pojedynczej „Badanie”). Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o RODO, należy przez to rozmieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Pełny tekst RODO znajdziecie Państwo tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679. Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, a przepisy tego rozporządzenia stosowane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej począwszy od dnia 25 maja 2018 r. Przepisy RODO zastąpią obowiązującą obecnie na terytorium naszego kraju ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.), której aktualną treść możecie Państwo znaleźć tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971330883). Administrator Danych na podstawie przepisów RODO odpowiada za wykorzystanie danych osobowych Respondentów, jako uczestników przeprowadzanych przez niego Badań, w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. II. Cel oraz okres zbierania i przetwarzania danych osobowych Dane osobowe Respondenta uzyskane podczas przeprowadzanych z jego udziałem Badań przetwarzane są przez Administratora Danych wyłącznie za zgodą Respondenta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i tylko w celu prawidłowego przeprowadzenia danego Badania i opracowania jego wyników. W powyższym zakresie Administrator Danych ma prawo wykorzystywać dane osobowe Respondentów wyłącznie w następujących celach: 1) w celu przeprowadzenia danego Badania z udziałem Respondenta oraz opracowania wyników tego Badania i przygotowywania raportów, zestawień i analiz, z uwzględnieniem parametrów statystycznych – na potrzeby klientów (kontrahentów) korzystających z usług Administratora Danych oraz na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych, takie jak dobieranie próby statystycznej do danego Badania; 2) w celu weryfikacji spełniania przez Respondentów warunków uczestnictwa w danym Badaniu; 3) w celu zapewnienia poprawnego przeprowadzenia danego Badania, w tym np. poprzez sprawdzanie poprawności wypełniania ankiet badawczych przez Respondentów; 4) w celu rekrutacji Respondentów do udziału w konkretnym Badaniu. Administrator Danych będzie korzystał z danych osobowych Respondentów tylko w okresie ich uczestnictwa w danym Badaniu oraz w okresie potrzebnym na przygotowywanie raportu z danego badania – po jego zakończeniu, nie dłużej jednak niż wymaga tego cel badawczy, dla którego dane były zbierane i dalej przetwarzane, zgodnie z zasadami określonymi w Międzynarodowym Kodeksie Badań Rynku i Badań Społecznych, opracowanym wspólnie przez Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku / ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research – https://www.esomar.org) oraz Międzynarodową Izbę Handlową / ICC (International Chamber of Commerce – https://www.iccpolska.pl). III. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych Wyrażając zgodę na udział w danym badaniu Respondent podaje wyłącznie następujące dane osobowe: • imię i nazwisko; • numer telefonu oraz • data urodzenia. Podawanie danych osobowych przed wzięciem udziału w danym badaniu nie jest wymogiem ustawowym. Jeżeli jednak Respondent nie poda powyższych danych osobowych, jego uczestnictwo w danym badaniu nie będzie możliwe. Administrator Danych w okresie uczestnictwa Respondenta w danym badaniu wchodzi także w posiadanie innych jego danych wynikających z treści wypełnianych przez niego ankiet badawczych, przy czym dane te są zbierane w sposób zanonimizowany i przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych. Przebieg badań z udziałem Respondentów może być ponadto utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (w formie plików audio – wideo), co wiąże się z utrwalaniem wizerunku i głosu Respondentów oraz utrwalaniem odpowiedzi udzielanych przez Respondentów podczas badań. Pliki audio – wideo z zarejestrowanym przebiegiem danego badania będą przechowywane przez Administratora Danych w okresie potrzebnym na przygotowywanie raportu z tego badania – po jego zakończeniu, nie dłużej jednak niż przez okres wskazany w pkt II. powyżej. Jeśli w związku z udziałem Respondenta w danym badaniu zajdzie konieczność pozyskania dodatkowych jego danych osobowych lub konieczność wykorzystania posiadanych już przez Administratora danych osobowych w sposób inny niż opisany w niniejszym dokumencie, Administrator Danych poprosi Respondenta o zgodę na pozyskanie dodatkowych danych lub na wykorzystanie posiadanych danych w inny sposób i uzupełni niniejszy dokument o brakujące informacje. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w niniejszym dokumencie pozostaną aktualne także w odniesieniu do takich dodatkowych danych. IV. Przekazywanie danych Administrator Danych będzie przekazywał swoim klientom i kontrahentom podawane przez Respondentów informacje wyłącznie w formie zanonimizowanych analiz i zestawień statystycznych, bez podawania jakichkolwiek informacji identyfikujących poszczególnych uczestników biorących udział w badaniach. Oznacza to, że w raportach z badań, opracowywanych przez Administratora Danych dla jego klientów na podstawie przebiegu badań, w tym na podstawie wypełnianych przez Respondentów ankiet badawczych, podawane są wyłącznie średnie lub procenty odpowiedzi dla danej grupy osób, np. 15% badanych kobiet w wieku 15-20 lat ma dany pogląd albo preferuje dany produkt lub daną cechę (właściwość) produktu. Wyniki badań nigdy nie są łączone z danymi osobowymi osób w nich uczestniczących, np. osób, które wypełniały ankiety badawcze, z zastrzeżeniem następnego akapitu. Jeżeli wyjątkowo, z uwagi na specyfikę danego badania, zajdzie potrzeba przekazania niektórych danych osobowych Respondentów klientom lub kontrahentom Administratora Danych, Respondent, którego dane mają być przekazane, zostanie o tym powiadomiony przed rozpoczęciem danego badania i poproszony o uprzednie wyrażenie zgody na takie przekazanie, ze wskazaniem celu i zakresu przekazywanych danych. Administrator Danych będzie przekazywał dane osobowe Respondentów także następującym podmiotom: 1) swoim pracownikom i współpracownikom – wyłącznie w celu przygotowywania przez te osoby raportów, zestawień i analiz, z uwzględnieniem parametrów statystycznych – na potrzeby klientów (kontrahentów) korzystających z usług Administratora Danych oraz na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych; 2) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne należące do Administratora Danych lub udostępniającym mu narzędzia teleinformatyczne – wyłącznie w celu usprawnienia działania tych systemów i narzędzi; 3) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową – wyłącznie w razie potrzeby uzasadnionej przepisami obowiązującego prawa. Dane osobowe Respondentów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). V. Uprawnienia przysługujące Respondentom Każdy Respondent może złożyć do Administratora Danych wniosek (dotyczący danych osobowych), zawierający żądanie: 1) sprostowania (poprawienia) jego danych; 2) usunięcia jego danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w serwisach internetowych należących do Administratora Danych; 3) ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku); 4) umożliwienia dostępu do danych, w tym żądanie przekazania informacji o przetwarzanych przez Administratora danych oraz żądanie przekazania kopii danych); 5) przeniesienia danych do innego administratora danych lub do wnioskującego Respondenta (w zakresie określonym w art. 20 RODO). Z powyższych uprawnień Respondent może skorzystać wysyłając wiadomość elektroniczną e-mail na następujący adres poczty elektronicznej Administratora Danych: info@oph.com.pl Aby mieć pewność, że osoba wnioskująca jest uprawniona do złożenia określonego wniosku, Administrator Danych może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie wnioskującego. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia można skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych osobowych Respondentów przez Administratora Danych oraz od celu ich przetwarzania. VI. Prawo sprzeciwu Niezależnie od praw wymienionych wyżej w niniejszym dokumencie, każdy Respondent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych przez Administratora Danych. Po przyjęciu wniosku Respondenta w tym zakresie Administrator Danych jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu, o ile dane osobowe nie są niezbędne do celów, do których zostały zebrane, np. do przygotowania raportu w Badania, w którym Respondent brał udział. W szczególnych przypadkach Respondent może w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych Przez Administratora Danych, nawet wówczas, gdy podstawą wykorzystania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych lub interes publiczny. VII. Zgoda Jeżeli wykorzystanie danych Respondenta przez Administratora Danych w określonym celu nie będzie konieczne do realizacji jego uczestnictwa w badaniu przeprowadzanym przez Administratora Danych albo do realizacji obowiązku prawnego lub nie będzie stanowiło prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, Administrator może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych Respondenta, przy czym udzieloną zgodę Respondent może w każdej chwili cofnąć. VIII. Skarga Jeżeli Respondent uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych narusza przepisy prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. IX. Kontakt i informacje Dane kontaktowe Administratora Danych: Adres siedziby: Domaniewska 47 lok. 10 02-672 Warszawa Numer telefonu: 503 059 506 Adres poczty elektronicznej: info@oph.com.pl Biuro Administratora Danych jest czynne w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00. X. Zmiany polityki ochrony danych osobowych Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych może ulec w przyszłości zmianom z różnych powodów, m.in. aby spełnić wymagania regulatorów rynku lub dostosować obowiązujące standardy do dobrych praktyk w branży albo do zmian technologicznych. O zmianach zostaniecie Państwo poinformowani za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Jeśli będziecie Państwo zadowoleni z zaistniałych zmian, nie musicie dokonywać żadnych czynności w celu akceptacji nowej treści Polityki ochrony danych osobowych.
 
§  8
Postanowienia końcowe
 
8.1   Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Panelu.
8.2   Regulamin stanowi wyłączny dokument określający zasady uczestnictwa w panelu Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
8.3   OPH zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania, ulepszenia Panelu bądź wprowadzenia nowych opcji. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną publicznie ogłoszone na stronie internetowej Panelu, w terminie 7 dni przed dniem ich wejścia w życie.
8.4   Po ogłoszeniu informacji o zmianach w Regulaminie, Uczestnik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie uczestnika do konta po ogłoszeniu o zmianach, o którym mowa w pkt. 8.3 powyżej, stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Uczestnika.
8.5   W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Uczestnik powinien powstrzymać się od zalogowania do Konta w Panelu i niezwłocznie powiadomić OPH o rezygnacji z uczestnictwa w Panelu.
8.6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 25 maja 2017 r.
 
§  9
Reklamacje
 
9.1   Wszelkie reklamacje, w szczególności dotyczące uznania wadliwości Ankiet, Uczestnik składa w formie wiadomości przesyłanej pocztą elektroniczną na adres Organizatora kontakt@medankiety.pl lub pisemnie na adres Open Pharma House Domaniewska 47 lok.10 02-672 Warszawa.
9.2   Reklamacja powinna zawierać: tytuł "Reklamacja " imię, nazwisko Uczestnika, adres i adres e-mail, pod którym zarejestrowano konto w Panelu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
9.3   Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez OPH niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia reklamacji.
9.4   Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez OPH.